Sākums Jaunumi Nominācijas process uz SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" valdes locekļa/valdes priekšsēdētāja amatu

Nominācijas process uz SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" valdes locekļa/valdes priekšsēdētāja amatu

02.01.2023.

2022. gada 16. novembrī tika izsludināts konkurss uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” valdes locekļa/valdes priekšsēdētāja amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 7. decembrim. Konkurss tika rīkots atbilstoši 2020. gada 7. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” valdes locekļa/valdes priekšsēdētāja amata kandidātu atlasei, ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” padomes 2022. gada 31. oktobra lēmumu, tika izveidota nominācijas komisija (turpmāk – Komisija) sekojošā sastāvā: Juris Bārzdiņš – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” padomes priekšsēdētāja vietnieks, Jānis Bērziņš – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” padomes loceklis, Toms Baumanis - sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” padomes priekšsēdētājs, Edvīns Striks - sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētājs, Armands Frīdmanis – Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas vadošais metodikas eksperts, Elīna Tolmačova – Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja, Vita Plūksna – Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centra vadītāja, Dins Šmits – Rīgas Stradiņa universitātes Padomes loceklis, Zane Straume - neatkarīgā eksperte, BKUS valdes locekle medicīnas jautājumos.

Kandidātiem tika izvirzītas šādas obligātās minimālās prasības:

 • valsts valodas prasmes – C1 līmenī; angļu valodas prasmes – B2 līmenī;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības vai medicīnas jomā, veselības vadībā, uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnēs, finanšu vai ekonomikas jomā;
 • vismaz 3 gadu darba pieredze (pēdējo desmit gadu laikā) vadītāja amatā vai vadītājam tieši pakļautas struktūrvienības vadītāja amatā vai līdzvērtīgā vadošā amatā veselības vai medicīnas vadības, finanšu vadības, stratēģiskās vadības un attīstības jautājumos kapitālsabiedrībā vai iestādē, kurā atbilstošā periodā nodarbināti vismaz 300 darbinieki un/vai kuras gada neto apgrozījums (gada apgrozījums) pārsniedz 10 milj.eiro;

par līdzvērtīgu vadošo amatu ir uzskatāms:

 • universitāšu slimnīcās, daudzprofila un specializētās slimnīcās – ārstniecības direktors, galvenais ārsts, klīnikas vai centra vadītājs, departamenta vai struktūrvienības vadītājs;
 • medicīnas augstākajās mācību iestādēs pielīdzināmi rektori, dekāni un zinātniski ārstniecisko centru vadītāji;
 • Veselības ministrijas un padotības iestāžu vadītāji un viņu tieši padotie vadītāji;
 • pierādāma profesionālā pieredze pēdējo trīs līdz piecu gadu laikā tādās jomās kā veselības aprūpes un medicīnas vadība, organizāciju vadība, stratēģiju izstrāde un ieviešana, korporatīvās pārvaldības politikas ieviešana, lielu attīstības projektu vadība u.c.;
 • atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtajā daļā un Komerclikumā noteiktajām prasībām atlases procesā, vērtējot Pretendentus, papildu punkti ir piešķirami par: pieredzes ilgumu prasībām atbilstošajā amatā; pieredzi prasībām atbilstošajā amatā tieši kapitālsabiedrībā un kapitālsabiedrībā, iestādē vai citā organizācijā, kurā nodarbināti ievērojami vairāk darbinieku (salīdzinājumā ar minimālo prasību); pieredzi pēdējo piecu gadu laikā tādās jomās kā attīstības projektu vadībā, pārmaiņu vadībā, tehnoloģiju ieviešanā, medicīnas tehnoloģiju ieviešanā;
 • nevainojama reputācija;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām un atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” prasībām.

Kandidāta kompetences, kas ir nepieciešamas amata pildīšanai:

 • veselības aprūpes plānošana un ārstniecības procesa organizēšana (būtiskā kompetence);
 • stratēģiskais redzējums un biznesa vadība (būtiskā kompetence)
 • plānošana un procesu organizēšana;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • darbinieku motivēšana un attīstīšana.

Konkursā tika saņemti pieteikumi no 4 kandidātiem.

Konkursā tika veikta kandidātu vērtēšana četrās kārtās:

- pirmajā kārtā tika vērtēta kandidātu iesniegtā informācija un tās atbilstība izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām;

- otrajā kārtā – personāla atlases kompānija pārbauda kandidātu svešvalodas zināšanas prasmes, bet Komisija novērtē darba pieredzi; 

- trešajā kārtā – personāla atlases kompānija izvērtē izvirzīto kandidātu kompetences un reputāciju;

- ceturtā kārtā – notiek Komisijas klātienes intervijas ar izvirzītajiem kandidātiem un kompetenču vērtēšana.

Konkursā tika piesaistīts personāla atlases kompānija sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Eiro Personāls”, kas konkursa trešajā kārtā veica kandidātu padziļinātu kompetenču vērtēšanu un svešvalodas zināšanu pārbaudi.

Pamatojoties uz četrās konkursa kārtās kopsummā iegūto punktu skaitu, Komisija nolēma virzīt padomei ievēlēšanai amatā 1 kandidātu.