Sākums Jaunumi Izsludināts konkurss uz valdes locekļa/valdes priekšsēdētāja amatu

Izsludināts konkurss uz valdes locekļa/valdes priekšsēdētāja amatu

21.11.2022.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” viena (trešā) valdes locekļa/valdes priekšsēdētāja amata kandidātu nominācijas komisijas sludinājums

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” padome, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. pantu un uz 2020. gada 7. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, uzsāk sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” valdes locekļa/valdes priekšsēdētāja kandidāta nominācijas procesu, izsludinot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru - atlasi uz SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” viena (trešā) valdes locekļa/valdes priekšsēdētāja amatu. Prof. klasifik. 112010.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģionālā slimnīca” ir otrā lielākā no 7 reģionālām daudzprofilu ārstniecības iestādēm Latvijā, kas sniedz stacionāro un sekundāro ambulatoro palīdzību, neatliekamo medicīnisko palīdzību un dažāda veida veselības aprūpes maksas pakalpojumus, sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus pašvaldībai, kā arī veic ārstu rezidentu praktisko apmācību. Slimnīca ir lielākā daudzprofilu ārstniecības iestāde Kurzemē, kas gadā sniedz stacionāros pakalpojumus aptuveni 15 tūkstošiem pacientu, tajā tiek veiktas ap 8400 ķirurģiskās manipulācijas, t.sk. 3000 - Dienas stacionārā  un pasaulē nāk ap 1000 jaundzimušo. Liepājas Reģionālā slimnīca ir vienīgā ārstniecības iestāde ārpus Rīgas, kas bez invazīvās kardioloģijas un jaundzimušo reanimācijas un intensīvās terapijas vienlaikus spēj piedāvāt arī tādas unikālas programmas kā mugurkaula ķirurģija, asinsvadu ķirurģija, mikroķirurģija, zobu labošana anestēzijā. Slimnīcas 18 specializēto nodaļu vienvietīgās, divvietīgās un trīsvietīgās palātās ar modernu aprīkojumu izvietotas 338 gultas. Slimnīcā strādā vidēji 1000 darbinieki, to skaitā ap 160 ārsti un 390 vidējais medicīnas personāls, kuri nodrošina medicīnisko pakalpojumu pieejamību visiem Kurzemes reģiona iedzīvotājiem.

Liepājas reģionālās slimnīcas darbības pamatprincipi ir kvalitatīvu, uz pacientu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, atbilstošas un drošas vides radīšana gan pacientiem, gan darbiniekiem, efektīvu medicīnas tehnoloģiju un ārstniecības  līdzekļu pielietošana ārstniecības procesa nodrošināšanai.

Sabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis ir noteikts 2021. gada 21. janvāra Liepājas pilsētas domes lēmumā Nr. 9/1 “Par pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās”: Būt vadošai daudzprofilu ārstniecības iestādei ārpus Rīgas, kas nodrošina kvalitatīvus, efektīvus un pieejamus plaša spektra stacionāros un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes, neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumus Latvijas  iedzīvotājiem, īstenojot ārstniecības iestāžu sadarbības teritoriju principu Kurzemes reģionā, kā arī sadarbībā ar augstskolām nodrošina klīnisko bāzi ārstniecības personu izglītībai.

Sabiedrības kapitāla daļas 99,73% apmērā pieder Liepājas pilsētas pašvaldībai, bet 0,27% - Rīgas Stradiņa universitātei.

Sabiedrības valdē ir 3 valdes locekļi, kas pārstāv kapitālsabiedrību kopīgi. Katram valdes loceklim ir savas kompetences un atbildības jomas: valdes priekšsēdētājam Edvīnam Strikam - uzņēmuma stratēģiskā vadība, ārstniecības un aprūpes procesu vadība un attīstība(šis valdes loceklis beigs darbu Sabiedrībā no 2023. gada 1. janvāra); valdes loceklei Lienei Buselei - finanšu, personāla un administratīvo procesu vadība; valdes loceklim Andrim Vistiņam - iepirkumu procesu un investīciju projektu vadība, saimnieciskais nodrošinājums.

Mēs meklējam līderi, kurš būs atbildīgs par tālāko ārstniecības un aprūpes procesu attīstību un pārveidi sabiedrībai noteiktā vispārējā stratēģiskā mērķa sasniegšanai definētajās četras stratēģiskās prioritātes: izcils ārstniecības rezultāts, apmierināts pacients, motivēta komanda, finansiālā stabilitāte.

Pieteikšanās līdz: 2022. gada 7. decembrim (ieskaitot)

OBLIGĀTĀS PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 1. Valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī;
 2. augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā  izglītība veselības vai medicīnas jomā, veselības vadībā, uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnēs, finanšu vai ekonomikas jomā;
 3. kandidātam nepastāv ierobežojumi, kas minēti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtajā daļā;
 4. darba pieredze:

4.1. vismaz 3 gadu darba pieredze (pēdējo desmit gadu laikā) vadītāja amatā vai vadītājam tieši pakļautas struktūrvienības vadītāja amatā vai līdzvērtīgā* vadošā amatā  veselības vai medicīnas vadības, finanšu vadības, stratēģiskās vadības un attīstības jautājumos kapitālsabiedrībā vai iestādē, kurā atbilstošā periodā nodarbināti vismaz 300 darbinieki un/vai kuras gada neto apgrozījums (gada apgrozījums) pārsniedz 10 milj.eiro;

* Par līdzvērtīgu vadošo amatu ir uzskatāms:

a) universitāšu slimnīcās, daudzprofila un specializētās slimnīcās – ārstniecības direktors, galvenais ārsts, klīnikas vai centra vadītājs, departamenta vai struktūrvienības vadītājs;

b) medicīnas augstākajās mācību iestādēs pielīdzināmi rektori, dekāni un zinātniski ārstniecisko centru vadītāji;

c) Veselības ministrijas un padotības iestāžu vadītāji un viņu tieši padotie vadītāji.

5. pierādāma profesionālā pieredze pēdējo trīs līdz piecu gadu laikā tādās jomās kā veselības aprūpes un medicīnas vadība, organizāciju vadība, stratēģiju izstrāde un ieviešana, korporatīvās pārvaldības politikas ieviešana, lielu attīstības projektu vadība u.c.;

6. nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par kandidāta nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo

7.kandidāts piekrīt valsts amatpersonas statusam un noteiktajiem ierobežojumiem. Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.

KOMPETENCES:
Kandidātiem atlases procesa laikā padziļināti tiks vērtētas šādas kompetences:

 1. veselības aprūpes plānošana un ārstniecības procesa organizēšana;
 2. plānošana un procesu organizēšana;
 3. lēmumu pieņemšana un atbildība;
 4. orientācija uz rezultātu;
 5. stratēģiskais redzējums un biznesa vadība;
 6. darbinieku motivēšana un attīstīšana.

MĒNEŠA ATLĪDZĪBA (bruto):

Valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība (bruto) ir 6`600 eiro.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

 1. personīgi vai elektroniski parakstītu un datētu motivētu pieteikumu;
 2. dzīves gaitas un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae, vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām, būtiskākā informācija par uzņēmuma darbības jomu, kandidāta atbildību un pienākumiem, nozīmīgākajiem sasniegumiem attiecīgajā uzņēmumā un norāda kontaktinformāciju;
 3. izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas;
 4. dokuments, kas pierāda, ka kandidāts prot valsts valodu C1 līmenī (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā) apliecināta kopija;
 5. apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām un  apliecinājumu, ka, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts attiecīgajā amatā (lūdzam lejuplādēt un izmantot šo pievienoto formu)

Kandidātiem, kuri tiks izvirzīti konkursa ceturtajai kārtai, jāiesniedz izziņa no Sodu reģistra par fizisko personu (ne)sodāmību un piemērotajiem administratīvajiem sodiem.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālās slimnīcas” valdes locekļa/valdes priekšsēdētāja atlases un novērtēšanas process sastāvēs no vairākām kārtām, un to  īstenos atlases konkursa nominācijas komisija un personāla atlases kompānija SIA “Eiro Personāls”.

Kandidāti, kas tiks virzīti ceturtajai atlases kārtai, tiks aicināti sagatavot un iesniegt prezentāciju par nominācijas komisijas noteikto tēmu (1-2 A4 lapas (1800 – 3600 rakstu zīmes), prezentācija ne ilgāk kā 15 minūtes)) un piedalīties klātienes intervijā.

Nominācijas komisija sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz ceturto atlases kārtu.

Kandidāti pieteikumu Konkursam var iesniegt: elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz elektroniskā pasta adresi:  nominacija.lrs@liepaja.lv vai personīgi, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” valdes locekļa/valdes priekšsēdētāja amatu”, Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļā (83. kab.,3. stāvs), Rožu laukumā 5/6, Liepājā, darba dienās no plkst. 9.00. – 16.00.


Informācija par datu apstrādi:

Personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca”, adrese: Slimnīcas iela 25, Liepāja, tālrunis: 63403222, elektroniskā pasta adrese:    birojs@liepajasslimnica.lv.

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšana un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšana.

Papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi pieejama SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” mājaslapā www.liepajasslimnica.lv sadaļā Privātuma politika.

Atklāta sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca”  valdes locekļa/valdes priekšsēdētāja amata kandidātu atlases procesa nodrošināšanai padome, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta desmitajai daļai un Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr.20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” 10. punktam, ar padomes 2022.gada 31.oktobra sēdē pieņemto lēmumu (protokols Nr. 2022-19), ir izveidojusi valdes locekļa/valdes priekšsēdētāja amata kandidātu nominācijas komisiju. Nominācijas komisiju veido 9 (deviņi) komisijas locekļi šādā sastāvā: komisijas vadītājs  – Juris Bārzdiņš - sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” padomes priekšsēdētāja vietnieks, nominācijas komisijas locekļi: Toms Baumanis - sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Liepājas reģionālā slimnīca” padomes priekšsēdētājs, Jānis Bērziņš - sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Liepājas reģionālā slimnīca” padomes loceklis, Armands Frīdmanis - Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas vadošais metodikas eksperts, Edvīns Striks - sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” valdes pašreizējais priekšsēdētājs, Dins Šmits - Rīgas Stradiņa universitātes Padomes loceklis, Elīna Tolmačova - Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja, Vita Plūksna - Liepājas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centra vadītāja, neatkarīgā eksperte - Zane Straume, BKUS valdes locekle medicīnas jautājumos.